පුවත්පත් ලිපි          

රංගනයේ මුදුන් කුළට නැගුනු

තුලින් බලන්න :

පුවත්පත :

දිනය :

කර්තෘ :

සොක්‍රටීස්

තුලින් බලන්න :

පුවත්පත :

දිනය :

කර්තෘ :

මහගිරිදඹ සිට

තුලින් බලන්න :

පුවත්පත :

දිනය :

කර්තෘ :

රඟමඩල විසිතුරු

තුලින් බලන්න :

පුවත්පත :

දිනය :

කර්තෘ :

සිංහල නාට්‍ය කළාවේ

තුලින් බලන්න :

පුවත්පත :

දිනය :

කර්තෘ :

අස්පගුඩුං සමඟ

තුලින් බලන්න :

පුවත්පත :

දිනය :

කර්තෘ :