පුවත්පත් ලිපි          

පෙම් කිරීම හරිද වැරදිද?

තුලින් බලන්න :

පුවත්පත :

දිනය :

කර්තෘ : ජයලත් මනෝරත්න

අද අපේ නාට්‍ය කලාව නැති භංගස්තාන වෙලා නෑ

තුලින් බලන්න :

පුවත්පත :

දිනය :

කර්තෘ : ජයලත් මනෝරත්න

ටවර් රඟහල පදනමේ වැඩ සටහන් අධ්‍යක්ෂක සමඟ කතා කලෙමු

තුලින් බලන්න :

පුවත්පත :

දිනය :

කර්තෘ : ජයලත් මනෝරත්න

මනෝරත්න මහගිරිදඹට ලඟාවෙයි

තුලින් බලන්න :

පුවත්පත :

දිනය :

කර්තෘ : ජයලත් මනෝරත්න

"නාට්‍ය උළෙල" නම් වූ වස්තුව

තුලින් බලන්න :

පුවත්පත :

දිනය :

කර්තෘ : ජයලත් මනෝරත්න

එදා විඳි දුක අද සුන්දරයි

තුලින් බලන්න :

පුවත්පත :

දිනය :

කර්තෘ : ජයලත් මනෝරත්න