දවස තවමත් තරුණයි

අධ්‍යක්ෂණය

නිෂ්පාදනය

රචනය

වර්ෂය

1995

චරිතය

ඡායාරූප