තුන්පත් රටාවක ලස්සන

අධ්‍යක්ෂණය

නිෂ්පාදනය

රචනය

වර්ෂය

1980

චරිතය

ඡායාරූප