මහ පොළොව අපේ නෙවෙයි

අධ්‍යක්ෂණය

ආචාර්ය ජයලත් මනෝරත්න

නිෂ්පාදනය

රචනය

වර්ෂය

1980

චරිතය

ඡායාරූප