සිංහල නාට්‍යයේ ප්‍රාසංගික කලාත්මක වර්ධනය

කර්තෘ

ප්‍රථම මුද්‍රණය

2015

ISBN

978-955-30-5839-3