සිංදු බිංදු

කර්තෘ

ආචාර්ය ජයලත් මනෝරත්න

ප්‍රථම මුද්‍රණය

1991

ISBN

955-95293-1-5