මිනිහට නින්ද යන්න ඇති

කර්තෘ

ආචාර්ය ජයලත් මනෝරත්න

ප්‍රථම මුද්‍රණය

2006

ISBN

955-9377-14-0