දොලොස් මහේ පහන

කර්තෘ

ආචාර්ය ජයලත් මනෝරත්න

ප්‍රථම මුද්‍රණය

1971

ISBN