දවස තවමත් තරුණයි

කර්තෘ

ආචාර්ය ජයලත් මනෝරත්න

ප්‍රථම මුද්‍රණය

1980

ISBN

978-955-9377-16-0