මහාසාර

නිශ්පාදනය

මහාචාර්ය එදිරිවීර සරත්චන්ද්‍ර

රචනය

වර්ෂය

1900

චරිතය

රජ