අපේ පන්ති කාමරය

නිශ්පාදනය

බුද්ධික දමයන්ත

රචනය

වර්ෂය

1900

චරිතය