වාසුදේව

නිශ්පාදනය

කේ.බී හේරත්

රචනය

වර්ෂය

1900

චරිතය

වාසුදේව