සොක්‍රටීස්

නිශ්පාදනය

ආචාර්ය සුනන්ද මහේන්ද්‍ර

රචනය

වර්ෂය

1990

චරිතය

සොක්‍රටීස්