සිංහබාහු

නිශ්පාදනය

මහාචාර්ය එදිරිවීර සරත්චන්ද්‍ර

රචනය

මහාචාර්ය එදිරිවීර සරත්චන්ද්‍ර

වර්ෂය

1966

චරිතය

ගම් වැසියෝ