අස්පගුඩුං

නිශ්පාදනය

සුනිල් ශ්‍රියානන්ද

රචනය

සුනිල් ශ්‍රියානන්ද

වර්ෂය

1966

චරිතය