සබඳතා තොරතුරු

අංක 97/30, අබේරත්න මාවත, බොරලැස්ගමුව, ශ්‍රී ලංකාව.

දුරකථන :
+194 112 509 417

විද්‍යුත්-ලිපිනය : jayalathmanorathna.org@gmail.com

අපව අමතන්න - ඔබගේ යොජනා අප වෙත එවන්න